ALV 2021

Beste squasher,
Dinsdag 6 juli vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Bijgaand tref je het financieel verslag over 2020/2021 alsmede de notulen van de voorgaande ALV.
  1. Notulen ALV 2020
  2. Financieel Verslag 2020/2021
Plaats van handeling is de Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum.

De vergadering begint om 20:00 en je bent als lid uiteraard van harte welkom!

De agenda van de ALV is als volgt:

1.  Opening en binnengekomen stukken
2.  Goedkeuring notulen ALV 2020 (bijgaand)
3.  Seizoen 2020-2021 (ontwikkelingen m.b.t. recente overname )
4.  Financiële resultaten 2020/2021
5.  Verslag van de kascommissie
6.  Decharge van het bestuur
7.  Administratieve en financiële zaken m.b.t. 2021/2022
8.  Financiële prognose 2021/2022
9.  Benoeming kascommissie 2021/2022
10. Rondvraag
11  Sluiting