Afhangsysteem

1. Een speelperiode bedraagt maximaal 30 minuten, voor baan 4 is dit 45 minuten (zie afschrijfreglement baan 4).

2. Een lid dat wil spelen, hangt zijn/haar lidmaatschapskaart op in het betreffende vak van het afschrijvingsbord dat de gewenste speelperiode en baan aangeeft.

3. Alleen twee kaarten maken een geldige reservering mogelijk. Een voortijdige reservering met één kaart is alleen mogelijk tot 5 minuten voor de speeltijd. Hangt men dan nog alleen, dan kan men door twee spelers ‘weggehangen’ worden.

4. Het bestuur kan iemand die niet in het bezit is van een geldige afschrijvingskaart van de baan verwijderen. In voorkomende gevallen kan een bestuurslid een afschrijvingskaart ter beschikking stellen.

5. Indien ten hoogste 5 minuten voor aanvang van een speelperiode een baan vrij ligt, hebben de spelers van de volgende speelperiode het recht alvast van die baan gebruik te maken. Zij moeten echter de baan verlaten, indien anderen van die resterende tijd (mits zij daartoe hun kaartjes ophangen) gebruik willen maken.

6. Een speler kan, onverminderd het bepaalde onder 5, nooit gedurende de tijd dat hij speelt zijn kaartje gebruiken om voor een latere speelperiode af te schrijven. Wel mag dit geschieden zodra hij de baan heeft verlaten en de betreffende speelperiode beëindigd is. N.B. Dit geldt ook voor spelers die een training volgen.

7. Men kan alleen reserveren als men lijfelijk aanwezig is. (Behalve op baan vier waarvoor een reserveringslijst aanwezig is op op het afhangbord.

8. Aspiranten en junioren worden met ingang van 1 september 2016 bezien als een seniorspeler; zij mogen dus elke dag, zowel in de ochtend, middag en avond, squashen (al dan niet met een ouder/voogd/senior). Zij dienen zich daarmee aan de zelfde regels te houden als een senior (binnen het afhangsysteem).

9. Een daglidmaatschap geldt tijdens werkdagen tot 18.00 uur. Per 1 september 2016 wordt voor een nieuw lid geen daglidmaatschap meer aangeboden.

10. Introducés en huurders worden slechts toegestaan middels een geldige introductiekaart (te verkrijgen achter de bar), welke voor het reserveren dient te worden gebruikt als een normale lidmaatschapskaart.

11. Niet naleven van voorstaande punten geeft het bestuur het recht een lid voor bepaalde tijd uit te sluiten om van de banen gebruik te maken.

12. Geschillen betreffende uitleg en toepassing van dit reglement kunnen aan een bestuurslid worden voorgelegd. Zijn beslissing is dan bindend voor het voorgelegde geschil.

13. Verlies van een lidmaatschapskaartje dient te worden gemeld bij de ledenadministratie.

AFSCHRIJFREGLEMENT BAAN 4 (aanvullend op het reguliere afschrijfreglement)

1. Baan 4 kan van maandag tot en met vrijdagavond van 17.45 tot 22.15 uur in periodes van drie kwartier gereserveerd worden op de reserveringslijst die op het bord hangt.

2. Een reservering is geldig wanneer voor een speelperiode de namen van twee spelers zijn genoteerd op de reserveringslijst.

3. Men kan hoogstens 1 speelperiode per dag reserveren, maar men kan op net zoveel dagen reserveren als gewenst.

4. Een reservering is alleen geldig als voor de betreffende speelperiode tevens wordt afgehangen met 2 geldige lidmaatschapskaarten.

5. Reservering via de lijst heeft voorrang boven het afhangbord. Voor een speelperiode die al begonnen is, kan echter niet meer via de lijst gereserveerd worden.

6. Bent u te laat voor de reservering, dan vervalt uw recht op de baan. (Zie het reguliere afhangreglement.)

7. Hebt u gereserveerd en kunt u niet spelen, zorg dan dat de reservering wordt geannuleerd.