Privacybeleid en -statement GSRC

GSRC (“de squashclub”) respecteert de privacy van haar leden en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze zorgvuldigheid betreft ook de programma’s en gegevensbestanden die de squashclub gebruikt. Deze staan enkel ter beschikking aan bevoegde bestuurs- en commissieleden.

De squashclub heeft geen persoonlijke informatie van de gebruikers van haar website en facebook-pagina: er is geen login en de squashclub gebruikt geen cookies. De website kent één interactieve functie: een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap dat ingevuld en verzonden kan worden. Foto’s/video’s waarop personen herkenbaar zijn, worden alleen op website of facebook geplaatst na voorafgaande toestemming.
De persoonsgegevens waarover de club beschikt zijn afkomstig van 3 bronnen: van de leden zelf, van de bankafschriften van contributie betalingen, en (voor competitiespelers) van de squashbond.
Het betreft de volgende gegevens:

  1. Van de leden zelf: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit alles bij inschrijving als lid, of van naderhand aan de club doorgegeven wijzigingen.
  2. Van leden die competitie spelen en/of training volgen: bondsnummer, team- en trainingsindeling, spelregeldiploma. Van de bankafschriften: bank en bankrekeningnummer van de leden.
  3. Van de squashbond: bondsnummer en ranking barema van de competitiespelers.

De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, voor facturering/controle van contributiebetalingen, voor de toezending van clubinformatie, voor correspondentie met de leden en voor de organisatie van competitie, training, toernooien en ladder. Het staat leden vrij om niet hun geslacht op te geven. Men kan dan geen damescompetitie spelen.
Indien men niet wil dat de club over bondsnummer en ranking beschikt kan men geen competitie spelen.
Wie niet wil dat zijn/haar bank en bankrekeningnummer bij de club bekend wordt kan geen lid worden.
Indien men naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres niet kenbaar wil maken is de consequentie dat men geen lid van de club kan zijn.
De club heeft in de laatste twee situaties voorzien door introductiekaartjes ook koopbaar te maken voor niet-leden; de daarbij te overleggen (persoons)gegevens (naam, datum van spelen) worden nergens vastgelegd, en dus niet bewaard. Er kan een borg worden gevraagd voor een uitleenracket. Indien deze persoonsgegevens bevat (bijv. een ID) worden deze niet vastgelegd en dus niet bewaard.

Voor aanpassing/verwijdering van gegevens dient men contact op te nemen met info@squashgooi.nl
De squashclub gebruikt geen andere gegevensbronnen en verschaft geen gegevens aan anderen, met uitzondering van naam en bondsnummer van competitiespelers die aan de squashbond worden verschaft. Na beëindiging van het lidmaatschap kan men de club verzoeken zijn/haar gegevens uit (de historie van) de ledenadministratie te verwijderen.
De wet kent bepaalde rechten toe aan personen wier gegevens de club gebruikt. Deze hebben o.a. het recht een opgave te vragen welke gegevens van hen door ons worden gebruikt. Bevat het door de club verstrekte overzicht naar de mening van de aanvrager onjuistheden, dan kan deze om aanpassing van de gegevens verzoeken. Een verzoek daartoe dient gericht te worden aan info@squashgooi.nl. Daar kan men ook terecht met een vraag of klacht over de wijze waarop de club met zijn/haar gegevens omgaat. Wie niet tevreden is over de afhandeling kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/