Opzeggen

(VERKORTE VERSIE VAN ARTIKELEN IN DE STATUTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET LIDMAATSCHAP)

HET LIDMAATSCHAP VAN GOOISCHE SQUASH RACKETS CLUB

Ten aanzien van het lidmaatschap van de vereniging Squash Rackets Club Blaricum ontstaan een enkele keer misverstanden. Het lijkt ons daarom nuttig de huisregels, die hiervoor gelden, hier duidelijk onder ieders aandacht te brengen.
De belangrijkste regels ten aanzien van het lidmaatschap van de vereniging, zoals vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en bestuursbesluiten luiden als volgt:

1. Duur: 12 maanden, vanaf 1 september van enig jaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar (hierna te noemen het verenigingsjaar) en wordt daarna telkenmale automatisch met 12 maanden verlengd, tenzij het lidmaatschap op tijd is opgezegd.
Slechts in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur van de vereniging, op een door het lid gedaan schriftelijk of per e-mail verzoek onder opgave van de redenen en onder bijvoeging van eventuele bewijsstukken, anders beslissen.

2. Begin: door invulling en verzending van het inschrijfformulier op de website. Of door het inleveren van een papieren exemplaar bij de ledenadministratie.

3. Einde: het lidmaatschap eindigt door opzegging zoals beschreven in artikel 4. Het lidmaatschap eindigt nooit automatisch, daarom ook niet door een verhuizing, verandering van werkkring, ongeval of blessure.

4. Wijze van opzegging: opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden vóór 4 augustus van het lopende verenigingsjaar en moet aan het postadres van de vereniging worden gestuurd:

Gooische Squash Rackets Club p/a, Galileistraat 5, 1223 GL Hilversum.
Of e-mail-adres: info@squashgooi.nl

U ontvangt een schriftelijk of email bevestiging van uw opzegging.
Dit is uw bewijs van opzegging. Zonder deze bevestiging dient u ervan uit te gaan dat uw opzegging niet door de vereniging ontvangen is.
Schriftelijke of e-mail opzeggingen welke worden gedaan na 3 augustus van het lopende verenigingsjaar, zijn ongeldig.
Mondelinge opzegging is nooit mogelijk.

5. Omzetting van een vol lidmaatschap in een daglidmaatschap of slapend lidmaatschap, of van een daglidmaatschap in een slapend lidmaatschap dient eveneens uiterlijk per 3 augustus gedaan te zijn. Ook hier geldt dat u zonder schriftelijke of email bevestiging door de vereniging ervan uit dient te gaan dat uw opzegging niet door de vereniging is ontvangen.

6. Contributiebetaling: het lid is verplicht het contributiebedrag te voldoen, dat in de ledenvergadering is vastgesteld voor het komende verenigingsjaar of in het geval van inschrijving als lid in de loop van het verenigingsjaar, voor het lopende verenigingsjaar.
Deze verplichting blijft ook bestaan bij automatische verlenging van het lidmaatschap in geval van te late opzegging of bij het ontbreken daarvan.

7. Restitutie van contributie: contributie wordt nooit terugbetaald.

8. Administratie- en incassokosten: de administratie- en/of incassokosten die de vereniging in voorkomende gevallen moet maken om een contributiebedrag te innen, komen voor rekening van het lid dat zijn verplichting tot betaling van de contributie niet op tijd is nagekomen.
De administratiekosten bedragen minimaal € 2,50 per hoofdlid (factuur) en kunnen bij iedere betalingsherinnering in rekening gebracht worden.

9. Lessen: het is niet mogelijk lessen te volgen als de contributie nog niet is voldaan.